Minimale leeftijd omhoog voor paarden op dressuurwedstrijden

Op 16 februari jl. vond de 86ste bijeenkomst van de KNHS Ledenraad plaats. Een bijeenkomst die ditmaal online werd gehouden. Belangrijke agendapunten waren het goedkeuren van de reglementswijzigingen en besluiten rondom de viering van het 100-jarig bestaan van de KNHS.

Na opening en de formele mededelingen van voorzitter Cees Roozemond werden de notulen van de vorige vergadering van 10 november jl. goedgekeurd.

Reglementen
KNHS manager wedstrijdsport Gerard Arkema gaf een korte toelichting op de wijzigingen in het wedstrijdreglement. Hij benoemde daarbij speciaal de invoering van meetmomenten tot en met de klasse ZZ-Licht. Daarnaast ook het besluit om de minimale leeftijd van paarden die deelnemen aan dressuurwedstrijden te verhogen. Voortaan mogen paarden worden uitgebracht vanaf 1 januari in het jaar dat ze vier jaar oud worden. Een regel die aansluit bij de toegenomen aandacht om het welzijn van de paarden verder te waarborgen. Bij het springen blijft het zo dat paarden op wedstrijden mogen worden uitgebracht vanaf 1 april in het jaar dat ze vier worden. In de discipline eventing mag dit na 1 augustus van hun vierde levensjaar. De voorgestelde reglementswijzigingen werden goedgekeurd.

100 jaar KNHS
In 2023 bestaat de KNHS (en haar rechtsvoorganger NHS) 100 jaar. Om dit te vieren is er een jubileumplan gemaakt. Financieel directeur Theo van der Meulen gaf de aanwezigen een duidelijke presentatie van de voortgang van dit jubileumplan. De viering van het jubileum jaar kende een succesvolle aftrap tijdens Jumping Amsterdam in januari van dit jaar en op de kanalen van de KNHS wordt er uitgebreid stilgestaan bij de afgelopen 100 jaar. Een gedeelte van de financiering van dit plan was in de begroting van 2023 meegenomen en een gedeelte nog niet, omdat de kosten nog niet duidelijk waren bij het opstellen van de begroting. Daarom is er een aanvraag gedaan bij de Ledenraad om een gedeelte van het te verwachten positieve resultaat van 2022 te bestemmen voor de jubileumviering. Elke doelgroep van de KNHS komt in dit plan aan bod. Er werden uiteindelijk twee opties gepresenteerd waarover werd gestemd. Hoewel beide opties op een meerderheid konden rekenen, waren er nog wel verschillen van inzicht en achtte voorzitter Roozemond het verstandig om de voorstellen nogmaals te laten bekijken door bestuur en management en waar mogelijk aan te scherpen. De voorzitter onderstreepte hierbij nogmaals het belang van harmonie bij de viering van zo’n mooi kroonjaar.

Overige
Aan het einde van de vergadering was de formalisatie van een aanpassing in de remuneratieregeling geaccordeerd. Deze regeling gaat over de formele onkostenvergoedingen van bestuursleden.
Hester van der Bij gaf een toelichting bij het agendapunt over (her)benoemingen van diverse commissieleden. Daarbij werden twee nieuwe leden in de Vertrouwenscommissie van de Ledenraad benoemd (Hans Sterk en Justus Valk) en waren er herbenoemingen voor het Tuchtcollege (mr. A. van der Meer) en de Raad van Appèl (drs. E.K. Dolfijn).
Voorzitter Cees Roozemond deed verder melding van de bestuursevaluatie die heeft plaatsgevonden. “Het bestuur weet elkaar goed te vinden. De samenwerking met de huidige Ledenraad wordt tevens als prettig ervaren door het KNHS-bestuur”, liet hij de vergadering weten.

In de rondvraag was er op aangeven van Mascha Pronk aandacht voor het beschikbare budget voor onder andere de fora. Een punt dat op instemming van de vergadering kon rekenen.

Geplaatst op: